Voorwaarden Trainingen

Deze gebruikersvoorwaarden beschrijven de voorwaarden van de Crash Move Trainingen.

Crash Move is de aanbieder van de Crash Move trainingen/cursussen (“Training(en)”). Crash Move beoogt via de trainingen mensen te leren hoe je moet handelen wanneer een slachtoffer in een levensbedreigende situatie terechtkomt. Er worden reële scenario’s gecreëerd, zodat je weet wat je moet doen totdat de professionele hulpdiensten arriveren. Deze voorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder deelgenomen wordt aan de Training. De training en daarvan afgeleide rechten zijn eigendom van Crash Move, gevestigd te Tilburg.

 1. Definities
  1. Crash Move: Crash Move B.V., gevestigd te Tilburg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61536539;
  2. Gebruiker: de natuurlijke persoon die op enigerlei wijze deelneemt aan de Training(en);
  3. Training(en): trainingen en workshops van Crash Move;
  4. Voorwaarden: deze voorwaarden;
  5. Privacybeleid: de privacyverklaring van Crash Move die van toepassing is op het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens en die tevens te raadplegen is op: https://www.crashmove.com/privacybeleid/.
  6. Website: https://www.crashmove.com
 2. Toepasselijkheid
  1. Deze Voorwaarden zijn toepasselijk op alle aangeboden Training(en) van Crash Move.
  2. Voorts zijn deze Voorwaarden toepasselijk op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, videofragmenten, informatie en andere content die wordt aangeleverd, verschaft of verspreid op welke wijze dan ook. Thans voor zover dit geschiedt met betrekking tot, vanuit, door middel van of in de Training(en).
  3. De Gebruiker aanvaardt deze Voorwaarden door deel te nemen aan de Training(en). Onder deelnemen wordt mede verstaan het plaatsen en afrekenen van een bestelling via de Website.
  4. Voordat Gebruiker van de Training(en) gebruik maakt dient afzonderlijk kennis genomen te worden van het Privacybeleid en dient dit Privacybeleid geaccepteerd te worden. Door deel te nemen aan de Training(en) accepteert Gebruiker dit Privacybeleid.
  5. Crash Move wijst door Gebruiker aangedragen en/of van toepassing verklaarde voorwaarden uitdrukkelijk van de hand. Deze Voorwaarden zijn te allen tijde van toepassing, ook al heeft Gebruiker eerder verwezen naar zijn/haar voorwaarden.
  6. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Crash Move zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een overeenkomst of opdrachtbevestiging.
  7. Het Privacybeleid en de Voorwaarden zijn te raadplegen, downloaden, op te slaan en te printen via https://crashmove.com/privacybeleid/ en https://crashmove.com/voorwaarden-trainingen respectievelijk.
  8. Crash Move kan diensten of acties – voor onder andere promotionele doeleinden – aanbieden, daarbij zijn mogelijkerwijs aanvullende voorwaarden van toepassing. Indien en voor zover strijd bestaat tussen deze Voorwaarden en voornoemde aanvullende voorwaarden, prevaleren de aanvullende voorwaarden over de Voorwaarden.
 3. Boeking
  1. De bevestiging van de boeking, die de essentiële elementen, zoals de omschrijving van de bestelde Training(en) en de prijs omvat, wordt per e-mail naar de Gebruiker – thans voor zover die een voor hem/haar toegankelijk e-mailadres invult – verzonden. Crash Move is op generlei wijze aansprakelijk indien Gebruiker zijn of haar gegevens onjuist/foutief heeft ingevuld. Waaronder in ieder geval is inbegrepen het toezenden van (onderdelen van) de boeking aan anderen dan de Gebruiker.
  2. De Gebruiker dient, voordat hij de bestelling plaatst en afrekent, de bestelling te controleren, in het bijzonder op de juistheid van de ingevulde gegevens.
  3. Indien Gebruiker binnen één uur na het plaatsen van de boeking géén bevestiging heeft ontvangen, dient Gebruiker contact op te nemen met Crash Move via https://www.crashmove.com/contact/. Dat verdient de noot dat de bevestiging in de ongewenst e-mailbox kan belanden.
  4. Gebruiker komt uitdrukkelijk overeen met Crash Move dat de noodzakelijkerwijze opgeslagen gegevens in de informatiesystemen van Crash Move bewijs vormen omtrent de boeking van Gebruiker. Gegevens opgeslagen in computers of elektronische media vormen een geldig bewijs en zijn bijgevolg aanvaardbaar onder dezelfde voorwaarden met dezelfde bewijskracht als een fysiek schriftelijk document. Het staat Gebruiker vrij het tegendeel te bewijzen.
  5. Wijziging van de boeking is onder omstandigheden mogelijk en hiervoor kunnen kosten in rekening gebracht worden aan Gebruiker. Crash Move behoudt zich het recht voor om een wijziging van de boeking om wat voor reden dan ook te weigeren.
  6. Het is Gebruiker niet toegestaan om de tickets door te verkopen aan derden dan wel op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken. Crash Move behoudt zich het recht voor de betreffende tickets ongeldig te verklaren wanneer zij kennis neemt van het voorgaande, zonder recht op schadevergoeding.
  7. Bij verlies, misbruik of diefstal van de boeking dan wel onderdelen daarvan, waaronder in het bijzonder begrepen de tickets, kan de Gebruiker geen aanspraak maken op vervangende ticket(s).
 4. Financiele voorwaarden
  1. De prijs van de Training(en) is zoals die is genoteerd op de Website, behalve in het geval dat er sprake is van een fout, welke Gebruiker kende of behoorde te kennen.
  2. Prijzen kunnen te allen tijde gewijzigd worden, die prijswijzigingen kunnen niet worden opgeworpen tegen boekingen die reeds volledig zijn voltooid.
  3. Tenzij anders is bepaald, worden de prijzen van de op de website getoonde Training(en) uitgedrukt in euro’s (€) of in lokale valuta.
  4. Crash Move behoudt zich het recht voor om een boeking te laten vervallen indien de volledige betaling niet tijdig is ontvangen. De termijn voor betaling bedraagt 15 dagen, behoudens wanneer de Training(en) binnen deze 15 dagen plaatsvindt, dan bedraagt de termijn uiterlijk de dag voor dat dag waarop de Training(en) plaatsvindt.
 5. Betalingprocedures
  1. De prijs van de op de Website bestelde Training(en) dient aan Crash Move te worden betaald.
  2. Betaling vindt per direct plaats bij wijze(n) als voorgeschreven op de Website.
  3. De tickets van een boeking worden pas na volledige betaling aan Gebruiker verstrekt.
  4. Crash Move is niet aansprakelijk voor een onjuiste uitvoering van de betalingsopdracht.
 6. Annuleren & verzetten van Training(en)
  1. De Training(en) wordt afzonderlijk aangeboden en/of als onderdeel van een programma, al dan niet in combinatie met een accommodatie. Een accommodatie wordt afzonderlijk aangeboden en/of als onderdeel van een programma.
  2. Een verzoek tot annulering kan alleen geschieden via de website. In geval van annulering wegens een door Gebruiker toe te rekenen omstandigheid zijn de volgende annuleringskosten verschuldigd:
   1. 48 uur vóór deelname aan de Training(en) 50% van de betaling (boeking inclusief BTW).
   2. Minder dan 24 uur vóór deelname aan de Training(en) 100% van de betaling (boeking inclusief BTW).
  3. Training(en) kunnen op verzoek van Gebruiker verzet worden. Dien te verstande dat het verzetten van een training minstens 48 uur tevoren geschiedt én waarbij beide partijen een akkoord over het verzetten van de training hebben bereikt. Voor het verzetten van een Training(en) kan Crash Move de daaraan redelijkerwijze verbonden kosten bij Gebruiker in rekening brengen.
  4. Crash Move is niet aansprakelijk indien het verzetten van Training(en) onmogelijk is of is geworden, om wat voor reden dan ook.
  5. Bij afgelasting van de Training(en) behoudt Crash Move zich het recht voor de reservering naar een andere datum te verzetten, naar een ander tijdstip te verzetten dan wel de gehele Training(en) te annuleren.
 7. Verantwoordelijkheden & aansprakelijkheid
  1. De inhoud van de Training(en), de daarin opgenomen gegevens, teksten, afbeeldingen, geluiden, videofragmenten en onderliggende software zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten die uitsluitend en exclusief bij Crash Move berusten. Het is Gebruiker niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruik of hierbij aan te haken, behouden voorafgaande schriftelijke toestemming.
  2. Crash Move zet zich in voor een goed verloop van de Training(en). Dat is geenszins een garantie dat de Training(en) te allen tijde zonder interrupties, fouten of gebreken verlopen of zullen verlopen en dat de verschafte informatie volledig, juist en/of actueel is. Crash Move tracht eventuele problemen zo snel mogelijk op te lossen. Crash Move is hiervoor niet aansprakelijk.
  3. Crash Move behoudt zich het recht voor de Gebruiker(s), thans de personen die deelnemen onder zijn/haar boeking, de toegang tot de Training(en) te ontzeggen, mits daarvoor een gegronde reden is. Daarvan is in ieder geval sprake wanneer zij zich misdragen, het goede verloop van de training belemmeren, zich schuldig maken aan strafbare feiten of instructies van de trainers/instructeurs – thans personen van gelijke strekking – niet aannemen. Indien Crash Move de Gebruiker toegang tot de training ontzegt, kan Gebruiker geen aanspraak maken op schadevergoeding of restitutie van (een deel van) de betaling.
  4. Deelname aan de Training(en) geschiedt voor eigen rekening en eigen risico van Gebruiker.
  5. Voor enige schade die of enig letsel dat het resultaat is van deelname aan de Training(en) is Crash Move niet aansprakelijk.
  6. Crash Move is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook of kosten van de Gebruiker of van derden, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het tijdelijk niet, niet juist of niet volledig verloop van Training(en), tenzij de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Crash Move.
  7. Gebruiker vrijwaart Crash Move voor alle vorderingen van derden die het resultaat zijn van of die in relatie staan tot deelname aan de Training(en). Deze vorderingen bevatten alle schade(n) en kosten, waaronder in ieder geval begrepen – zonder daarmee uitputtend te zijn – de (buiten)gerechtelijke kosten die Crash Move dientengevolge lijdt.
 8. Overige
  1. Het is bij de Training(en) niet toegestaan om opnames te maken, drugs, glaswerk, vuurwerk, wapens of enig ander gevaarlijk geacht voorwerp mee te nemen.
  2. Crash Move kan beeld- en geluidsopnamen (doen) maken. De Gebruiker verklaart zich bekend en akkoord met het voorgaande en doet reeds nu afstand van het recht zich te verzetten tegen gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis in het kader van de openbaarmaking en verveelvoudiging van genoemde opnamen.
 9. Wijziging van deze Voorwaarden
  1. Crash Move behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden van tijd tot tijd eenzijdig te wijzigen of aan te vullen, waarbij de Gebruiker echter altijd via de website de meest recente versie kan raadplegen. De Gebruiker wordt geadviseerd de inhoud van deze Voorwaarden regelmatig op wijzigingen te controleren. Wanneer er wezenlijke wijzigingen plaatsvinden in deze Voorwaarden, volgt er tevens een duidelijke kennisgeving, bijvoorbeeld via de website of per e-mail.
  2. Door deelname aan de Training(en) voort te zetten nadat de Voorwaarden zijn gewijzigd en/of de kennisgeving is gedaan, stemt de Gebruiker in met de toepasselijkheid van de gewijzigde Voorwaarden. Alle eventuele wijzigingen in de Voorwaarden treden in werking binnen veertien (14) dagen na publicatie daarvan via website óf e-mail, tenzij uitdrukkelijk een ander termijn is vermeld.
  3. Indien de Gebruiker niet instemt met wijzigingen in deze Voorwaarden, dient de Gebruiker de deelname aan de Training(en) te beëindigen. Hiervoor kan Crash Move kosten in rekening brengen bij Gebruiker. Voor zover wijzigingen in de Voorwaarden leiden tot wezenlijke wijzigingen met betrekking tot de door Crash Move te verschaffen prestaties onder de met de Gebruiker gesloten overeenkomst tot deelname aan de Training(en), wordt de Gebruiker daarbij in de gelegenheid gesteld om de gebruikersovereenkomst kosteloos te beëindigen door contact op te nemen met Crash Move. Via de website van Crash Move (https://www.crashmove.nl/contact).
 10. Toepasselijk recht en geschillen
  1. Het is bij de Training(en) niet toegestaan om opnames te maken, drugs, glaswerk, vuurwerk, wapens of enig ander gevaarlijk geacht voorwerp mee te nemen.
  2. Crash Move kan beeld- en geluidsopnamen (doen) maken. De Gebruiker verklaart zich bekend en akkoord met het voorgaande en doet reeds nu afstand van het recht zich te verzetten tegen gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis in het kader van de openbaarmaking en verveelvoudiging van genoemde opnamen.
 11. Slotbepaling & klachten
  1. Indien enkele van de voorgaande voorwaarden ongeldig zijn of worden, dan tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. In plaats van de ongeldige voorwaarden moeten regelingen van kracht worden die het economische doel van de voorwaarden bij een evenredige behartiging van de belangen van beide partijen het meeste benaderen.
  2. Klachten worden via het contactformulier op https://www.crashmove.com/contact/ ingediend. Om een oplossing te vergemakkelijken, wordt aangeraden de klacht binnen 10 werkdagen na het einde van een training in te dienen.
  3. Klachten over verlies, schade of diefstal van bagage, kleding of persoonlijke bezittingen die tijdens de activiteit niet onder beheer van Gebruiker waren moeten worden gericht aan de accommodatie daar waar de activiteit heeft plaatsgevonden.

Klik hier om de trainingsvoorwaarden te downloaden.