Voorwaarden

Lifesaver App

Lifesaver App (de “applicatie”) is een applicatie voor iPhone en Android en is bedoeld voor het ontvangen en versturen van meldingen van noodsituaties. Ga voorzichtig en verstandig met deze applicatie om en maak alleen een melding in geval van een echte noodsituatie. Wanneer je een melding van een noodsituatie ontvangt, ga alleen op een melding af indien je in staat bent en als doel hebt om hulp te bieden.

LIFESAVER APP EINDGEBRUIKER LICENTIE OVEREENKOMST

De applicatie is aan jou beschikbaar gemaakt via een App Store of een Google Play Store. Dit houdt in dat je een licentie hebt gekregen om de applicatie te gebruiken onder de voorwaarden van deze licentieovereenkomst. Het aanvaarden van deze voorwaarden is een voorwaarde om de licentie te verkrijgen en dus de applicatie te mogen gebruiken.

Definities

In deze overeenkomst worden de volgende termen gebruikt:

Gebruik van de applicatie

De applicatie wordt als volgt gebruikt:

  1. Indien zich een situatie voordoet waarbij de noodzaak tot hulp aanwezig is, mag je met de applicatie een noodoproep doen. Er is sprake van een noodsituatie in de gevallen zoals bedoeld in artikel 142 lid 2 Wetboek van Strafrecht. Indien je gebruikmaakt van deze functie, zullen andere gebruikers van de applicatie die zich zo dicht mogelijk bij de noodsituatie bevinden, die hebben aangegeven dat ze van dit type noodsituatie op de hoogte gesteld wensen te worden en die bereikbaar zijn, op de hoogte worden gesteld van de noodsituatie en word je automatisch doorverbonden met de alarmcentrale via alarmnummer 112. De gebruikers die het dichtst bij jou in de buurt zijn en die geïnformeerd worden over jouw noodoproep, kunnen professionele hulpverleners zijn, maar dit hoeft niet het geval te zijn. Zij zijn niet verplicht hulp te bieden en kunnen derhalve niet aansprakelijk worden gesteld indien zij niet reageren op een melding.
  2. Indien jij je kwalificeert als een van de op de hoogte gestelde gebruikers, zoals in het voorafgaande lid omschreven, ontvang je hiervan een automatisch gegenereerde melding indien je toestel aan staat, deze niet in vliegtuigmodus staat en jouw toestel is verbonden met het internet. Indien je in staat bent om hulp te bieden en dit je doel is, mag je via de applicatie op de melding reageren. In dat geval ontvang je een beknopte omschrijving van de noodsituatie en een locatie waar de noodsituatie zich afspeelt. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om voor andere doeleinden dan het (mogelijk) bieden van hulp op de melding te reageren.
  3. Enige tijd nadat je een melding hebt ontvangen, kunnen we je een of meerdere vragen stellen, zodat je feedback kunt geven op de melding. Helaas kan het voorkomen dat iemand een valse melding plaatst en ook jij deze melding ontvangt. Wij kunnen niet garanderen dat, indien je een melding van een noodsituatie ontvangt, er ook altijd sprake is van een noodsituatie. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor valse meldingen.
  4. Om gebruik te kunnen maken van de applicatie, moet je toestel aan staan, niet in vliegtuigmodus staan, moet je verbonden zijn met het internet en dient je GPS locatie bekend te zijn, doordat je toestel dit signaal uitzendt. Omdat de applicatie een internetverbinding nodig heeft, kan het gebruiken van deze applicatie dus kosten met zich brengen. Je telefoonaanbieder kan je meer vertellen over deze kosten.
  5. Het kan zijn dat het niet mogelijk is om de applicatie te gebruiken, bijvoorbeeld wanneer je geen internetverbinding hebt. Je telefoonaanbieder is hier niet voor verantwoordelijk. Ook al heb je de applicatie op je toestel geïnstalleerd, je kunt altijd in geval van nood zelf 112 bellen.
  6. Je kan de melding annuleren indien geen sprake meer is van een noodsituatie met de daartoe bestemde knop in de applicatie. De gebruikers die op basis van jouw eerdere melding geïnformeerd zijn, zullen dan een annuleringsbericht ontvangen. Wel dien je zelf 112 te bellen om de nooddiensten op de hoogte te stellen van de annulering. Annuleer tijdig. Een melding niet annuleren kan strafbaar zijn (misbruik).

Omvang van de licentie

De aan jou verstrekte licentie voor de applicatie is beperkt tot een niet-overdraagbare licentie op grond waarvan je gerechtigd bent de applicatie binnen het grondgebied van Nederland (met uitzondering van de Overzeese Gebieden) te gebruiken. Het is niet mogelijk of toegestaan de applicatie buiten Nederland (waaronder begrepen de Overzeese Gebieden) te gebruiken. Wanneer je gebruik maakt van de applicatie, is het niet toegestaan om:

Betaalde variant licentie

Met de betaalde variant licentie (lidmaatschap) ben je in staat om meer uit de applicatie te halen. Je krijgt extra functionaliteit. Jaarlijks wordt een bedrag afgeschreven. Hiermee heb je recht op een lidmaatschap (lidmaatschap) met de duur van 1 jaar, ingaande op de datum van betaling. Indien wij niet het bedrag kunnen incasseren, zal een deel van de extra functionaliteit verdwijnen. Tevens behouden wij het recht om eventuele data te verwijderen.

Authenticatie en misbruik

Om misbruik van applicatie te voorkomen, voor zover dit mogelijk is, vragen wij om een overschrijving per bank te doen. Dit doen we om twee redenen; enerzijds om eventueel toekomstige lidmaatschappen of het afnemen van diensten en/of producten automatisch te kunnen incasseren en anderzijds om het banknummer aan jouw account te koppelen zodat we een extra verificatie kunnen doen naar jouw authenticiteit.

Misbruik van de applicatie

Onder misbruik wordt verstaan: het gebruiken van de applicatie op een andere wijze zoals omschreven in deze algemene voorwaarden, alsmede het gebruiken van de applicatie op een wijze die de rechten van (een) derde(n) schendt. Misbruik van de applicatie is onder andere strafbaar op grond van artikel 142 lid 2 Wetboek van Strafrecht. Wij kunnen misbruik altijd melden bij politie en/of justitie.

Indien sprake is van (al dan niet strafbaar) misbruik, kunnen we je een boete opleggen ter hoogte van maximaal € 10.000 (zegge: tienduizend Euro). Deze boete staat niet in de weg aan de verplichting om alle werkelijk door ons of derden geleden schade te vergoeden. Indien we middels feedback van derde-gebruikers van de applicatie voor de eerste maal vaststellen dat je in strijd van deze algemene voorwaarden hebt gehandeld, ontvang je hiervan van ons een melding. Indien we middels feedback van derde-gebruikers van de applicatie voor de tweede maal vaststellen dat je in strijd met deze algemene voorwaarden hebt gehandeld, zijn wij gerechtigd jouw gebruik van de applicatie te beëindigen, ongeacht of je daadwerkelijk in strijd met deze algemene voorwaarden hebt gehandeld.

Gebruik van informatie / Privacy

Je geeft ons hierbij toestemming om de door jou verstrekte informatie te verwerken, bewaren en gebruiken voor zover redelijkerwijs nodig of gewenst voor het juist doen werken van de applicatie, alsmede voor het verder ontwikkelen van de applicatie en aanverwante producten. We zullen de door jou verstrekte informatie verwerken, bewaren en gebruiken in lijn met de hiervoor geldende wetgeving. Jouw toestemming heeft betrekking op de volgende gegevens: jouw mailadres, telefoonnummer en IBAN en de feedback die je geeft naar aanleiding van een door jou ontvangen melding. We zullen jouw feedback beveiligd opslaan. Indien je een melding aanmaakt, wordt deze samen met jouw telefoonnummer, de tijd van de melding, jouw locatie (lengtegraad en breedtegraad) op het moment van de melding en de type melding doorgegeven aan de meldkamer van de alarmdiensten. Je geeft ons hierbij toestemming om jouw gegevens te gebruiken en contact met je op te nemen indien een andere gebruiker van de applicatie een noodsituatie meldt. Op het moment dat de applicatie wordt verwijderd, worden alle gegevens verwijderd. Wat niet volledig verwijderd kan worden, zal worden geanonimiseerd, zodat jij niet te herleiden valt.

Locatiegegevens

Om de applicatie te laten werken is het nodig dat we op de hoogte zijn van de locatie waar je je bevindt. Met deze gegevens kunnen we je op de hoogte stellen indien een derde-gebruiker een noodsituatie bij jou in de buurt meldt. We zullen hiertoe jouw locatie realtime bijhouden. De gegevens worden beveiligd opgeslagen. We zullen deze locatiegegevens niet bewaren, tenzij je een noodsituatie meldt of je hiervan een bericht ontvangt, in welk geval we jouw locatiegegevens voor enkele dagen zullen bewaren. Hier ga je mee akkoord. Indien je zelf een noodsituatie meldt, zullen je locatiegegevens worden doorgegeven aan ons en de alarmcentrale. Wij en zij zullen jouw locatiegegevens een aantal dagen opslaan. Indien je op enig moment niet meer instemt met het door ons realtime en geanonimiseerd bijhouden van jouw locatiegegevens, kan je de applicatie van je toestel verwijderen. Gebruik van de applicatie zonder internet is niet mogelijk. Deze mogelijkheid kan dus niet uitgezet worden. Wil je dit niet langer, dan kan je de applicatie verwijderen.

Vrijwaring

Middels het gebruik van de applicatie stem je ermee in dat je ons en onze bestuurders, commissarissen, werknemers, investeerders, opdrachtnemers en contractspartijen volledig vrijwaart voor enige aansprakelijkheid of (overige) vordering die ontstaat als (direct of indirect) gevolg van het niet nakomen van deze algemene voorwaarden door jou. Hierbij doe je afstand van enig regresrecht op voornoemde partijen.

Beëindiging

De licentie eindigt zodra deze door ons of door jou wordt beëindigd. Wij hebben het recht de licentie per direct te beëindigen indien je deze voorwaarden schendt of wanneer wordt besloten de applicatie niet langer te gebruiken. Het staat jou ten alle tijde vrij de licentie te beëindigen. Na beëindiging van de licentie zal je het gebruik hiervan staken en de applicatie verwijderen. Wij zijn gerechtigd om jouw gebruik van de applicatie op enige door ons gekozen wijze te blokkeren.

Wijzigen applicatie en wijzigen voorwaarden

We hebben het recht om de applicatie te wijzigen (bijvoorbeeld in geval van een update), te staken, of te beëindigen zonder voorafgaande melding hiervan. We zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit of zou voortvloeien uit een dergelijke wijziging, staking of beëindiging. We hebben het recht deze voorwaarden te wijzigen, bijvoorbeeld wanneer wijzigingen in de applicatie of in (de interpretatie van) toepasselijke wetgeving hier aanleiding toe geven. Indien we de voorwaarden wijzigen, zal je hiervan melding krijgen en zal je worden gevraagd of je met de wijzigingen akkoord gaat. Indien je niet met de wijzigingen akkoord gaat, zal de licentie worden beëindigd.

Intellectueel eigendom

Je bent ermee bekend en erkent dat de applicatie informatie bevat waar wij eigenaar van zijn, waaronder mede begrepen processen, werkmethoden, software, tekeningen, teksten, ontwerpen en know-how, inclusief maar niet beperkt tot de rechten zoals bedoeld in de Auteurswet 1912, de Rijksoctrooiwet 1995, de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen, de Wet op de naburige rechten, de Topografiewet, de Databankenwet en de regelgeving die met genoemde wetten samenhangt. Je zal deze rechten respecteren en geen van voornoemde informatie gebruiken anders dan voor normaal gebruik van de applicatie, zoals omschreven in deze voorwaarden.

Aansprakelijkheid

We zijn niet aansprakelijk voor enige materiële of immateriële schade, in welke vorm dan ook, die ontstaat of voortvloeit uit het (juiste of onjuiste) gebruik van de applicatie, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van een leidinggevende van ons. We zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade, in welke vorm dan ook, die ontstaat of voortvloeit uit het niet (juist) werken van de applicatie, tenzij er sprake is van opzet of roekeloosheid van een leidinggevende van ons. Indien de applicatie op enig moment niet blijkt te werken en er sprake is van een noodsituatie, dien je zelf contact op te nemen met de hulpdiensten door te bellen met het alarmnummer 112. We zijn niet aansprakelijk voor het al dan niet reageren van de ontvangers van een melding op deze melding, voor valse certificaten, voor de kwaliteit van de hulpverlening die naar aanleiding van het gebruik van de applicatie kan worden geboden en ook niet voor het al dan niet werken van het communicatiesysteem van de hulpdiensten.

Garantie

Je bent ermee bekend en akkoord dat het gebruik van de applicatie op eigen risico plaatsvindt. De zin en kwaliteit van de applicatie hangt af van het juiste gebruik ervan door jou en de overige gebruikers. Wij hebben hier geen invloed op. We geven geen garantie op de werking of kwaliteit van de applicatie, noch op de accuraatheid van de door de applicatie verstrekte informatie, noch op de snelheid of kwaliteit van eventueel naar aanleiding van de applicatie geleverde hulp. We verstrekken geen ondersteunende diensten. We zijn niet verplicht de applicatie te updaten of bij te houden. We geven geen garantie op de juistheid van middels de applicatie gedane meldingen. Geen enkele mondeling of geschreven bericht van ons kan een garantie doen ontstaan.

Betaling bedrijven

Wij zullen bedragen automatisch incasseren indien een betaald lidmaatschap wordt aangegaan. Bedrijven kunnen via het zakelijk account betalen op rekening. Dit zal wel extra kosten met zich meebrengen omdat er extra handelingen verricht moeten worden op de administratie. Rekeningen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te zijn. Hiervoor kunnen bedrijven een zakelijk account aanvragen. Een zakelijk account kenmerkt zich door het verstrekken van een KvK uittreksel dat maximaal 6 maanden oud is. Bij het uitblijven van een betaling ontvangt het bedrijf een betalingsherinnering met een betalingstermijn van 14 kalenderdagen. Als ook na het verzenden van de betalingsherinnering betaling uitblijft is het bedrijf zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Indien het bedrijf in verzuim is, komen alle bijkomende kosten voor rekening van het bedrijf. De kosten bedragen ten minste 10% van de hoofdsom met een minimum van 115.- Euro. Wij zullen bij uitblijven van betaling de vordering overdragen aan een incassobureau. Bij het uitblijven van betaling is het bedrijf naast de incassokosten vanaf de vervaldatum van de factuur ons wettelijke rente verschuldigd. Wij kunnen een zakelijk account weigeren zonder enige reden van opgaaf.

Betaling particulieren

Wij zullen bedragen automatisch incasseren indien een betaald lidmaatschap wordt aangegaan. De eerste betaling voor een betaald lidmaatschap voor de duur van 1 jaar wordt middels iDeal betaald. Met deze betaling geef je ons directe toestemmingen om hierop volgende betalingen, zoals voor trainingen of bestellingen, middels automatische incasso af te schrijven op jouw bankrekeningnummer.

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden, alsmede op de rechtsverhouding tussen jou en ons is Nederlands recht van toepassing.

Overige

Mocht op enig moment blijken dat een bepaling uit deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig of afdwingbaar blijkt te zijn, dan heeft dit geen invloed op de rechtsgeldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Tevens wordt de niet rechtsgeldige of afdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een bepaling met een inhoud en strekking die de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benaderd en die wel rechtsgeldig en afdwingbaar is. Alle afspraken die tussen jou en ons in het kader van jouw licentie van de applicatie gelden, zijn opgenomen in deze algemene voorwaarden. Wijzigingen of aanvullingen op een wijze waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, zijn niet mogelijk.