Voorwaarden

LIFESAVER TRAININGEN

De trainingen zijn bedoeld om jou vaardigheden te leren, zodat je weet hoe je moet handelen bij een levensbedreigend incident. Onder een incident verstaan we een brand, ongeval en/of misdrijf. De voorwaarden voor het gebruiken van de LIFESAVER APP worden beschreven in de voorwaarden LIFESAVER APP. Voor de LIFESAVER APP zijn deze voorwaarden leidend.

DEFINITIES

In deze overeenkomst worden de volgende termen gebruikt:

TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

Op al onze trainingen zijn deze voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden staan vermeld in de APP. Bij het aangaan van een overeenkomst, aanvaard jij onze voorwaarden.

AANBOD

Wij bieden trainingen waarbij vaardigheden worden aangeleerd om adequaat te handelen bij levensbedreigende incidenten.

Deze trainingen worden op diverse locaties gegeven en onder verschillende omstandigheden uitgevoerd.

De inhoud, duur, prijs en voorwaarden per training staan vermeld in de APP.

OVEREENKOMST

Als je een training boekt, ga je een overeenkomst met ons aan. Je boekt een training via de APP.

Je bent niet gerechtigd de overeenkomst over te dragen aan een derde.

BOEKEN, VERZETTEN, WIJZIGEN EN/OF ANNULEREN

De training is definitief nadat een boeking heeft plaatsgevonden. De betaling geschiedt via een automatische incasso of via een directe iDEAL betaling. Wij houden ons het recht voor om de training, indien er onvoldoende aanmeldingen zijn, te verplaatsen naar een andere locatie, datum en/of tijdstip.

Je kunt een training verzetten naar een andere datum of annuleren, als er sprake is van een dwingende reden. Deze dient schriftelijk, uiterlijk 2 weken voor aanvang, kenbaar te worden gemaakt via sales@crashmove.com. Het wijzigen of annuleren van een training binnen 2 weken voor aanvang is niet mogelijk i.v.m. het plannen van trainer(s), locatie en middelen. Er moet dan een nieuwe training worden geboekt.

Wij behouden het recht om de trainingsinhoud waar noodzakelijk te wijzigen.

AANSPRAKELIJKHEID, OVERMACHT EN ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN

Als wij aansprakelijk zijn voor schade aan jou tijdens een training, is de aansprakelijkheid, ongeacht de grondslag van de aansprakelijkheid, in alle gevallen beperkt tot de directe schade met een bedrag nooit hoger dan de door jou reeds betaalde kosten.

Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor schade aan jouw eigendommen.

Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor schade van welke aard ook, die het gevolg is van een training of van de informatie vanuit een training, trainingsmateriaal, APP, folders etc.

Wij zijn niet aansprakelijk indien jij de veiligheidsvoorschriften niet opvolgt.

In alle gevallen zijn wij gerechtigd om één of meerdere verplichtingen uit de overeenkomt zonder opgaaf van redenen op te schorten. Dit zonder dat jij aanspraak kan maken op welke schadevergoeding dan ook. In geval wij als gevolg van een overmacht situatie onze verplichting uit de overeenkomst niet binnen één maand kunnen nakomen, ben jij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat partijen tot enige schadevergoeding verplicht zijn.

Van overmacht is sprake als wij worden gehinderd de verplichtingen uit de overeenkomst na te komen of voorbereidingen daarvoor te doen. Dit buiten de directe invloedssfeer van de directie of leidinggevende van ons.

Indien wij door onvoorziene omstandigheden of door overmacht de verplichtingen uit de overeenkomst niet kunnen nakomen, zijn wij gerechtigd om zonder enige schadevergoeding jegens jou de overeenkomst op te schorten, dan wel te ontbinden. Wij zullen jou in deze situatie zo spoedig mogelijk informeren.

De in dit artikel beschreven aansprakelijkheidsbeperking strekt zich tevens uit tot alle personen welke in opdracht van ons hun taken vervullen.

UITVAL INSTRUCTEUR, TRAINER OF EXAMENBEOORDELAAR

Bij ziekte en/of verhindering van een instructeur zullen wij - al dan niet samen met de partner - waar mogelijk voor een gelijkwaardige vervanger zorgen. In het geval vervanging niet mogelijk blijkt, informeren wij jou zo spoedig mogelijk en stellen we alternatieve data voor.

Bij ziekte en/of verhindering van een trainer heb jij geen recht op (schade)vergoeding. Wij berekenen geen extra kosten aan jou door voor de verzorging van de alternatieve training.

Jij kan de training vanwege de uitval van een trainer niet kosteloos annuleren of de overeenkomst tussentijds beëindigen.

BETALING BEDRIJVEN

In principe worden alle bedragen automatisch geïncasseerd.

Bedrijven kunnen via het zakelijk account betalen op rekening. Dit brengt wel extra kosten met zich mee, omdat er extra administratieve handelingen verricht moeten worden. Rekeningen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te zijn. Hiervoor kunnen bedrijven een zakelijk account aanvragen. Een zakelijk account kenmerkt zich door het verstrekken van een KvK uittreksel dat maximaal 6 maanden oud is. Bij het uitblijven van een betaling ontvangt het bedrijf een betalingsherinnering met een betalingstermijn van 14 kalenderdagen. Als ook na het verzenden van de betalingsherinnering betaling uitblijft, is het bedrijf zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Indien het bedrijf in verzuim is, komen alle bijkomende kosten voor rekening van het bedrijf. De kosten bedragen ten minste 10% van de hoofdsom met een minimum van € 115.-. Wij zullen bij uitblijven van betaling de vordering overdragen aan een incassobureau. Bij het uitblijven van betaling is het bedrijf naast de incassokosten vanaf de vervaldatum van de factuur ons wettelijke rente verschuldigd.

Bij een in-company training dient het verschuldigde trainingsgeld binnen de betalingstermijn te zijn voldaan. Betreft het een in-company training en vindt de training plaats binnen de gestelde betalingstermijn, dan dient het trainingsgeld binnen 14 dagen te zijn bijgeschreven op ons bankrekeningnummer.

Wij kunnen een zakelijk account zonder opgaaf van redenen weigeren.

BETALING PARTICULIEREN”

Wij incasseren bedragen automatisch op het moment dat de trainingen doorgaan.

LEGITIMATIE

Je bent verplicht om tijdens de training een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen. De gegevens zoals vermeld op het legitimatiebewijs moeten overeenkomen met de gegevens die wij bij de aanmelding hebben ontvangen. Kun jij geen geldig legitimatiebewijs tonen, dan kan jou de toegang tot de training worden ontzegd. Als jij tijdens de training geen geldig legitimatiebewijs kunt tonen, bestaat er geen mogelijkheid tot restitutie van het trainingsgeld of het volgen van een training op een later tijdstip.

PRIJS

Wij behouden ons het recht om zonder opgaaf van redenen prijzen tussentijds aan te passen en achteraf door te belasten aan jou. Tussentijdse prijsaanpassingen bij bestaande overeenkomsten worden alleen doorbelast als externe factoren hierbij een rol spelen. Denk hierbij aan wettelijke fiscale wijzigingen, leges, externe examen en certificering kosten.

VERTROUWELIJKHEID

Wij - alsmede onze (externe) partners – behandelen de door jou verstrekte gegevens vertrouwelijk. Wij conformeren ons aan de geldende privacywetgeving.

PERSOONSGEGEVENS

De door jou verstrekte persoonsgegevens aan ons worden in overeenstemming met ons privacy reglement verwerkt. Jij garandeert dat de betrokkenen van wie de persoonsgegevens zijn, versterkt hierover door jou zijn geïnformeerd en allen toestemming hebben gegeven dat wij deze gegevens verwerken. Alle gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (AVG).

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Het intellectueel eigendom - inclusief auteursrecht - dat betrekking heeft op het lesmateriaal dat wij verstrekken, berust bij ons (uitgezonderd de in de handel zijnde boeken). Zonder schriftelijk toestemming van ons mag niets uit de uitgaven worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt.

Jij staat er voor in dat tekeningen, materialen, modellen of andere werken die door jou aan ons ter beschikking worden gesteld, vrij zijn van intellectueel eigendomsrecht bij derden.

PARTNERS

Wij zijn vrij om een training of delen daarvan door derden te laten verzorgen en/of te laten afnemen. De overeenkomst tussen jou en ons en deze voorwaarden blijven van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Bij wijziging van de algemene voorwaarden wordt dat bekend gemaakt via de APP.

TOEPASSELIJK RECHT

Op deze voorwaarden, alsmede op de rechtsverhouding tussen jou en ons, is het Nederlands recht van toepassing.

OVERIGE

Mocht op enig moment blijken dat een bepaling uit deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig of afdwingbaar blijkt te zijn, heeft dit geen invloed op de rechtsgeldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Tevens wordt de niet rechtsgeldige of afdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een bepaling met een inhoud en strekking die de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benaderd en die wel rechtsgeldig en afdwingbaar is. Alle afspraken die tussen jou en ons in het kader van jouw licentie van de applicatie gelden, zijn opgenomen in deze voorwaarden. Wijzigingen of aanvullingen op een wijze waarin deze voorwaarden niet voorzien, zijn niet mogelijk.