Voorwaarden

CRASH MOVE FIT

Crash Move FIT trainingen zijn er om personen gericht te laten werken aan een doel welke betrekking heeft op een algehele betere fitheid of het specifiek sterker worden. De training wordt gegeven door professionele instructeurs die beschikken over de juiste know-how.

DEFINITIES

In deze overeenkomst worden de volgende termen gebruikt:

TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aangeboden trainingen. Wij exploiteren de APP en functioneren als bemiddelaar tussen jou en de trainer, die de training verzorgt.

Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in (bijvoorbeeld) een overeenkomst of opdrachtbevestiging. In deze zin zijn deze voorwaarden onderworpen aan de regels en beperkingen van de trainer.

In het geval van een geschil of tegenstrijdigheid tussen deze voorwaarden en de regels en beperkingen prevaleren de regels en beperkingen. Behalve indien juridische eisen anders voorschrijven, kunnen deze gegevens niet leiden tot enige binding of aansprakelijkheid van de kant van ons.

Deze voorwaarden kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving door ons worden gewijzigd. Dergelijke wijzigingen zijn echter niet van toepassing op boekingen die reeds zijn aanvaard.

UITVOERING BOEKING

De bevestiging van de boeking die de essentiële elementen zoals de omschrijving van de bestelde training, de locatie, de trainer en de prijs omvat, wordt vermeld in je APP (agenda). Indien de boeking niet binnen 1 uur in de agenda staat vermeld, dien jij contact op te nemen met ons tijdens geldende openingstijden op ons algemene nummer.

Het is uitdrukkelijk overeengekomen dat de opgeslagen gegevens in de informatiesystemen van ons bewijs vormen omtrent de boekingen van jou. Gegevens opgeslagen in computers of elektronische media vormen een geldig bewijs en zijn bijgevolg aanvaardbaar onder dezelfde voorwaarden en met dezelfde bewijskracht als een fysiek schriftelijk document. Jij hebt te allen tijde het recht om het tegendeel te bewijzen.

FINANCIËLE VOORWAARDEN

De prijs van de training is zoals deze genoteerd staat in de APP, behalve in het geval dat er duidelijk sprake is van een fout. De getoonde prijzen zijn exclusief de kosten die een accommodatie in rekening kan brengen. Prijzen kunnen op elk moment worden gewijzigd, maar die wijzigingen hebben geen invloed op boekingen die al zijn geaccepteerd. Tenzij anders bepaald in de regels en beperkingen zijn de prijzen die in de APP worden getoond uitgedrukt in euro's of in lokale valuta, inclusief eventuele lokale belastingen. Wij behouden ons het recht voor om een boeking te annuleren indien de volledige betaling niet tijdig is ontvangen.

BETALINGSPROCEDURES

De prijs van de bestelde training dient te worden betaald aan ons via een bankoverschrijving. De betaling wordt automatisch afgeschreven door meer dan één partij (zoals te vinden op het bankafschrift van jou), maar het totale in rekening gebrachte bedrag mag niet meer bedragen dan de totale prijs van de training. Indien de betaalopdracht aan de dienstverlener van het betaalverkeer door jou is geauthentiseerd, kan deze betaalopdracht niet meer herroepen worden. Wij zijn niet aansprakelijk voor een onjuiste uitvoering van de betaalopdracht.

ANNULERING(EN)

De training wordt afzonderlijk aangeboden, al dan niet in combinatie met een accommodatie. Een accommodatie wordt afzonderlijk aangeboden en indien van toepassing afzonderlijk doorbelast in de kosten. De trainingen vallen onder de regels en beperkingen van de trainers die de expertise of accommodatie aanbieden. Een verzoek tot annulering kan alleen geschieden via de APP. In geval van annulering door jou wegens een aan door jou toe te rekenen omstandigheid, zijn de volgende annuleringskosten verschuldigd;<

24 uur voor deelname aan een training en/of programma 50% van de betaling (boeking).

8 uur voor deelname aan een training en/of programma 100% van de betaling (boeking).

VERZETTEN VAN EEN TRAINING

De training kan op verzoek van jou en/of de trainer worden verzet zonder dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht, wanneer het verzetten van de training 48 uur van te voren geschiedt en wanneer beide partijen een akkoord over het verzetten van de training hebben bereikt.

KLANTENSERVICE EN KLACHTENAFHANDELING

Klachten moeten via ons per mail worden ingediend. Om het oplossen ervan te vergemakkelijken, wordt jou aangeraden de klacht binnen 30 dagen na het einde van een training in te dienen.

Klachten over verlies, schade of diefstal van bagage, kleding of persoonlijke bezittingen die tijdens de training niet onder beheer van jou waren, moeten worden gericht aan de accommodatie daar waar de training heeft plaatsgevonden. Wij kunnen deze klachten niet in behandeling nemen, noch kunnen wij hiervoor verantwoordelijk gesteld worden.

AANSPRAKELIJKHEID

Jij erkent dat wij handelen als tussenpersoon namens en ten behoeve van de trainer. Wij zijn onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk met betrekking tot training die jij hebt geboekt bij een of meerdere trainers.

In overeenstemming met artikel 5:509 lid 2 BW is de schadevergoeding beperkt tot de kosten van een boeking, indien sprake is van aansprakelijkheid van ons. Deze aansprakelijkheid geldt niet voor gevolgschade van andere oorzaken dan dood of lichamelijk letsel van jou of voor enig ander verlies dat niet mag worden uitgesloten krachtens de wet. Dit tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van ons. Wij zijn niet aansprakelijk als en voor zover jij in staat bent schade te claimen onder een verzekeringspolis.

TOEPASSELIJK RECHT

Op deze voorwaarden, alsmede op de rechtsverhouding tussen jou en ons, is het Nederlands recht van toepassing.

OVERIGE

Indien wij op enig moment een van de bepalingen van de Voorwaarden Crash Move FIT niet inroepen, dient dit niet te worden geïnterpreteerd als het staken van het recht om deze op een later tijdstip alsnog in te roepen. In het geval dat (een onderdeel van) een van de bepalingen van de Voorwaarden van Crash Move FIT ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar wordt verklaard door een rechtbank of een andere instantie van een bevoegd rechtsgebied, wordt (een deel van) die bepaling geacht geen deel uit te maken van deze overeenkomst met jou. De geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen wordt daardoor niet aangetast.

Elke omstandigheid van overmacht, inclusief de onderbreking van communicatiemiddelen of een staking door trainers en/of accommodaties waar getraind wordt, leidt tot opschorting van verplichtingen in deze Voorwaarden van Crash Move FIT, die worden aangetast door de omstandigheid van overmacht en vrijwaart de partij die de door overmacht aangetaste verplichting moest naleven.