Algemene voorwaarden

(Geldig voor deelname aan evenementen in 2017 en 2018)

 1. DEFINITIES

  1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

   1. Evenement: het door Crash Move BV in enig jaar te organiseren evenement: Team Missions, Special Ops en Global Skills.

   2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.

   3. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.

   4. Organisator: de rechtspersoon (in deze Crash Move BV) waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan.

  2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

 2. DEELNAME

  1. Een Deelnemer dient op dag waarop het Evenement wordt gehouden tenminste de door de Organisator voor dat Evenement vastgestelde minimumleeftijd van 18 jaar te hebben bereikt, tenzij anders bepaald door de Organisator.

  2. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende eigen risico formulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld voor het Evenement volledig is voldaan en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.

  3. Restitutie van inschrijfgelden is niet mogelijk.

  4. De Organisator van het Evenement kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (overmacht) besluiten het Evenement af te gelasten of stil te leggen.

  5. De Organisator van het Evenement kan de starttijd, datum en/of locatie van het Evenement wijzigen.

  6. Door het besluit van de Organisator om het Evenement niet door te laten, stil te leggen of te verplaatsen naar een andere datum en/of locatie, ontstaat geen aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het Evenement.

 3. AANSPRAKELIJKHEID

  1. Deelname aan het Evenement geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname aan het Evenement.

   Tevens is de Organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan/van eigendommen/zaken. Tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten in verband met letsel, ziekte of overlijden als gevolg van deelname aan het Evenement.

  2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

  3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

  4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname aan het Evenement een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement.

  5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot (deelname aan) het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

  6. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de Deelnemer, gedurende zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

 4. PORTRETRECHT

  1. Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking en verveelvoudiging van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is. Hieronder valt ook het (her)gebruik van beelden in (reclame) uitingen van Crash Move of vanwege derden.

 5. CONSUMPTIEBONNEN

  1. Met consumptiebonnen kan alleen tijdens het Evenement worden betaald bij de catering conform de prijslijst. Na het Evenement is het inwisselen van consumptiebonnen niet meer mogelijk. De consumptiebonnen zijn niet geldig op andere Evenementen.

 6. PERSOONSGEGEVENS

  1. De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de Organisator tot verwerking en gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en (mits hiervoor op het inschrijfformulier door de Deelnemer toestemming is gegeven) voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking en verveelvoudiging van zijn naam en resultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

 7. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

  1. Op deze algemene voorwaarden alsmede deelname aan het Evenement en alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  2. Alle geschillen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden, de ten aanzien van de daaruit voortvloeiende overeenkomsten en deelname aan het Evenement, zullen in eerste instantie uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in Midden-Nederland (Utrecht).

Algemene voorwaarden

(Geldig voor deelname aan evenementen in 2017 en 2018)

 1. DEFINITIES

  1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

   1. Evenement: het door Crash Move BV in enig jaar te organiseren evenement: Team mission, Special Ops en Global Skills

   2. Deelnemend Bedrijf : een bedrijf of instelling dat of die op een door de Organisator toegelaten wijze een of meerdere Deelnemers heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.

   3. Deelnemer: een natuurlijke persoon die door een Deelnemend Bedrijf op een door de Organisator toegelaten wijze is ingeschreven voor deelname aan een Evenement.

   4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen een Deelnemend Bedrijf en de Organisator, strekkend tot deelname van Deelnemers aan het Evenement.

   5. Organisator: de rechtspersoon (in deze Crash Move BV waarmee een Deelnemend Bedrijf een Overeenkomst is aangegaan.

  2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

 2. BEDRIJVENDEELNAME

  1. Deelnemende Bedrijven kunnen zijn:

   1. rechtspersonen die langer dan zes maanden onmiddellijk voorafgaand aan het Evenement onafgebroken ingeschreven zijn geweest in het handelsregister van een Kamer van Koophandel en Fabrieken in Nederland;

   2. ondernemingen, geen rechtspersoon zijnde, die langer dan zes maanden onmiddellijk voorafgaand aan het Evenement onafgebroken ingeschreven zijn geweest in het handelsregister van een Kamer van Koophandel en Fabrieken in Nederland;

   3. publiekrechtelijke rechtspersonen als bedoeld in artikel 2:1 Burgerlijk Wetboek.

  2. De Organisator kan besluiten om in individuele gevallen bedrijven of instellingen, die niet aan voornoemde eisen en overige zwaarwegende eisen (waaronder betalingsachterstanden) voldoen, te weigeren tot deelname toe te laten.

  3. Elk Deelnemend Bedrijf neemt deel met één of meer Teams.

 3. DEELNEMERS

  1. Een Deelnemer dient op dag waarop het Evenement wordt gehouden tenminste de door de Organisator voor dat Evenement vastgestelde minimumleeftijd van 18 jaar te hebben bereikt, tenzij anders bepaald door de Organisator.

  2. Restitutie van inschrijfgelden is niet mogelijk.

  3. De Organisator van het Evenement kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (overmacht) besluiten het Evenement af te gelasten of stil te leggen.

  4. De Organisator van het Evenement kan besluiten de starttijd, datum en/of locatie van het Evenement wijzigen.

  5. Door het besluit van de Organisator om het Evenement niet door te laten, stil te leggen of te verplaatsen naar een andere datum en/of locatie, ontstaat geen aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het Evenement en/of de inschrijfgelden.

 4. AANSPRAKELIJKHEID

  1. Deelname aan het Evenement geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer van het Deelnemend Bedrijf en/of het Deelnemende Bedrijf mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is de Organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal van of schade aan eigendommen/zaken van de Deelnemer en/of het Deelnemende Bedrijf. Tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten in verband met letsel, ziekte of overlijden.

  2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer van het Deelnemend Bedrijf en/of het Deelnemende Bedrijf aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

  3. De Deelnemer en het Deelnemende Bedrijf dienen afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij/zij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

  4. Het Deelnemend Bedrijf verklaart door de inschrijving dat elke Deelnemer zich bekend heeft verklaard met het feit dat deelname aan het Evenement een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en heeft verklaard dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement.

  5. Het Deelnemend Bedrijf vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer en/of Deelnemende Bedrijf toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot (deelname aan) het Evenement. Het Deelnemend Bedrijf van de Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

  6. Het Deelnemend Bedrijf vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de Deelnemer, gedurende zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

 5. CONSUMPTIEBONNEN

  1. Met consumptiebonnen kan alleen tijdens het Evenement worden betaald bij de catering conform de consumptiebonnen prijslijst. Na het Evenement is het inwisselen van consumptiebonnen niet meer mogelijk. De consumptiebonnen zijn niet geldig op andere Evenementen.

 6. PORTRETRECHT

  1. Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking en verveelvoudiging van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer/Deelnemend Bedrijf zichtbaar is. Hieronder valt ook het (her)gebruik van beelden in (reclame) uitingen van de Organisator en/of van Crash Move of vanwege derden. Het in dit artikel bedoelde gebruik vindt om niet plaats.

 7. PERSOONSGEGEVENS

  1. De door het Deelnemend Bedrijf of een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemend Bedrijf of Deelnemer toestemming aan de Organisator tot verwerking en gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan het Deelnemend Bedrijf of de Deelnemer. Deelnemend Bedrijf of een Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking en verveelvoudiging van zijn naam en resultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

 8. FACTURATIE

  1. Betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan Crash Move BV (hierna: “Crash Move”). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Crash Move, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Crash Move getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incasso van vorderingen en toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van aangesloten organisaties.

   Crash Move behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Crash Move gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een contractuele rente van 1% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Crash Move is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Crash Move tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Crash Move om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 75 euro.

   Crash Move is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Crash Move is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.

 9. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

  1. Op deze algemene voorwaarden alsmede deelname aan het Evenement en alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  2. Alle geschillen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden, de ten aanzien van de daaruit voortvloeiende overeenkomsten en deelname aan het Evenement, zullen in eerste instantie uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in Breda (Noord-Brabant).

Privacyverklaring

Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt zonder toestemming.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Crash Move verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch, zoals
  • Lengte
  • Gewicht
  • Schoenmaat
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op of meld dit via je eigen portaal als je ingelogd bent onder Privacy, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Crash Move verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • Je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • Je kleding en schoeisel uit te lenen
 • Crash Move analyseert jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Crash Move verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we gegevens bewaren

Crash Move zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Crash Move verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Crash Move blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Crash Move gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Crash Move gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@wylance.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Crash Move zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Crash Move neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via je eigen portaal als je ingelogd bent onder Privacy. Crash Move heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Disclaimer

Crash Move streeft ernaar de informatie op deze website correct, volledig en up-to-date te houden. Wij behouden ons het recht voor de op deze site vermelde informatie op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

Crash Move geeft uitdrukkelijk geen garantie omtrent de juistheid of de volledigheid van de inhoud van deze site. Crash Move is niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van of juist de onmogelijkheid om gebruik te maken van deze website en de daarop gepubliceerde informatie.

De verstrekte informatie is niet bedoeld als advies of aanbod om Crash Move aandelen te kopen of te verkopen. Het gebruik van de links op de site kan tot gevolg hebben dat je onze site verlaat. Crash Move is niet verantwoordelijk voor en heeft geen controle op de inhoud van de sites van derden die aan de site gekoppeld zijn.

Op de website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.